Who runs the show

Anup Maiya
Anup MaiyaFOUNDER
Rakesh Maiya
Rakesh MaiyaCO-FOUNDER
Prashanth Ekbote
Prashanth Ekbote
Rohith T A
Rohith T A
Deena Sheshappa
Deena SheshappaTeaching, Blogs and Process Team
Arpith Kumar C P
Arpith Kumar C PBlogs, Database Team
Aparna Rao
Aparna Rao
Varun Gowtham
Varun GowthamTechnical Team
Suma R Anil
Suma R AnilTeaching, Blogs and Process Team
Niveditha B S
Niveditha B STeaching and Process Team
Ranju Krishna
Ranju KrishnaPromotions, Blogs Team
Shrinidhi Darbhe
Shrinidhi DarbhePromotions Team
Dr. Gopi Ambikapathi
Dr. Gopi AmbikapathiTeaching & Process Team
Meghana Sudhindra
Meghana SudhindraBlogs & Teaching Team
Avinash
AvinashTeaching Team
Sagar
Sagar